اتصالات آکاردئونی تعدیل كننده فشار نوع خطی

inline-pressure-balanced-metal-expansion-joints اتصالات آکاردئونی تعدیل كننده فشار نوع خطی

اتصال تعدیل كننده فشار نوع خطی

In – Line Pressure Balanced Expansion Joint
این نوع اتصال نیز با طراحی خاصی كه دارد علاوه بر جذب حركت های محوری ، جانبی و زاویه ای ، نیروی تراست را نیز حذف می كند بدون اینكه جهت جریان سیال را تغییر دهد و دقیقاً همانند نوع اتصال زانویی دار در جایی استفاده می شود كه ایجاد نقاط ثابت مقدور نمی باشد . این اتصال از دو یا سه بلوز جریان و یك بلوز بالانس كننده میانی كه سطح مقطع مؤثر آن دو برابر بلوزهای دیگر می باشد ، تشكیل می گردد . شكل مهاربندی این نوع از اتصالات نیز بدین شكل است كه وقتی بلوزهای جریان كشیده می شوند این مهارها ، بلوز بالانس كننده را می فشارند . از طرف دیگروقتی بلوزهای جریان فشرده می شوند مهار ، بلوز بالانس كننده را می كشد و بنابراین ضریب فنریت محوری این بلوزها باید با هم یكی باشد تا حركت های یكسانی را متحمل شوند.

captcha