مقالات

نیروی تراست ( Pressure Thrust Force)

نیروی عكس العمل ناشی از عبور سیال كه برابر است با حاصلضرب فشار سیال در سطح مؤثر بلوز یك طراح سیستم خط لوله وقتی از یك اتصال آكاردئونی در یك مسیر استفاده می كند باید دقیقاً این نیرو را حساب نموده و تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

مهندسی معكوس

با توجه به تنوع قالب های ساخت و روشهای تولید در بین سازندگان اتصالات آكاردئونی ، ساخت اتصالی دقیقاً مطابق با نقشه و طرح اولیه عمدتاً بسیار پر هزینه و مستلزم قالب سازی جدید و طولانی شدن زمان انجام سفارش می باشد.

تحلیل تنش

در استاندارد مرجع EJMA بلوز آكاردئونی به شكل پوسته جداره نازك مدل گردیده و كلیه تنش های غشائی ،‌ طولی و محیطی با استفاده از روابط ، گراف ها و فرمول های مشخص محاسبه می گردد.

تست ها و آزمون ها

جهت تصدیق فرآیندهای طراحی و ساخت و حصول اطمینان از عملكرد صحیح اتصالات ،آزمون های تعریف شده مطابق استاندارد EJMA بر روی محصولات انجام می گردد.

نصب اتصالات آکاردئونی

نصب صحیح اتصالات آكاردئونی باعث افزایش كارآئی و طول عمر اتصالات گردیده و از خرابی زود هنگام آنها پیشگیری می نماید . در ذیل به برخی از مهمترین نكات نصب اشاره می گردد :

جستجو