انواع حركت در سیستم خطوط لوله

type-of-movements-expansion-joint-iran انواع حركت در سیستم خطوط لوله

انواع حركت در سیستم خطوط لوله

قبل از انتخاب و طراحی صحیح یك اتصال لازم است بدانیم عموماً چه نوع حركت هایی در طول كاركرد یك سیستم خط لوله بوجود می آید :
محوری؟ جانبی؟ زاویه ای؟ پیچشی؟ یا ارتعاش؟

حركت محوری ( Axial movement ) :

حركت طولی در راستای محور اتصال اعم از كشیده شدن( Axial Extension ) و فشرده شدن ( Axial Compression ) را حركت محوری می نامند.

حركت محوری  Axial  movement

 

حركت جانبی ( Lateral Deflection ) :

وقتی حركت ایجاد شده عمود بر محور اتصال باشد به طوریكه یك سر یا دوسر اتصال نسبت به یكدیگر موازی و در خلاف جهت هم حركت كنند ، حركت جانبی ایجاد می گردد . به حركت جانبی اصطلاحاً Lateral offset و Transverse و Lateral Movement و Parallel Misalignment و Direct Shear نیز گفته می شود.

حركت جانبی Lateral Deflection

حركت زاویه ای ( Angular Rotation) :

حركت یكسر اتصال به صورت شعاعی و تغییر زاویه محور یكسر اتصال نسبت به سر دیگر را حركت زاویه ای می نامند . به حركت زاویه ای ( Rotation Movement ) نیز گفته می شود . دقت كنید كه هرگز این شكل حركت را با حركت پیچشی ( Torsional Rotation ) اشتباه نگیرید ، چرا كه حركت زاویه ای یك حركت مجاز برای اتصال محسوب می شود در صورتی كه حركت پیچشی مجاز نبوده و مقدار كمی از آن تنش زیادی را به اتصال وارد نموده و باعث خرابی زودرس اتصالات می گردد .

حركت زاویه ای Angular Rotation

حركت پیچشی ( Torsional Rotation ) :

حركت دورانی یكسر اتصال نسبت به سر دیگر آن حول محور خودش را حركت پیچشی می گویند . این شكل پیچش مقدار قابل ملاحظه ای تنش برشی بر روی بلوز آكاردئونی وارد می كند و این موضوع دلیل خوبی است كه طراح مسیر خط لوله تمهیدات خاصی را جهت جلوگیری از بوجود آمدن و اعمال این پیچش به اتصال در نظر بگیرد . بدون اطلاع سازنده از اعمال پیچش به اتصالات آكاردئونی جداً خودداری نمایید .

حركت پیچشی Torsional Rotation

ارتعاش ( Vibration ) :

اتصالات انعطاف پذیر جهت دفع لرزش حاصل از ماشین آلات ، كمپرسورها ، ژنراتورها ، پمپ ها و از این قبیل تجهیزات نیز طراحی می گردند . لرزش می تواند تركیبی از یك یا چند حركت همزمان به صورت تناوبی باشد .

 

captcha