تحلیل تنش

تحلیل تنش

در استاندارد مرجع EJMA بلوز آكاردئونی به شكل پوسته جداره نازك مدل گردیده و كلیه تنش های غشائی ،‌ طولی و محیطی با استفاده از روابط ، گراف ها و فرمول های مشخص محاسبه می گردد.

همچنین در استاندارد فوق فرمول هایی نیز جهت محاسبه ضرایب فنریت و تخمین طول عمر مورد انتظار اتصال ( cycle life ) ارائه گردیده است. جهت سهولت طراحی و انجام سریع محاسبات ، نرم افزار جامعی توسط واحد فنی و مهندسی این شركت تهیه گردیده كه در صفحه قبل یك برگ خروجی نرم افزار ارائه گردیده است . علاوه بر محاسبات EJMA تحلیل تنش در اجزا اتصال آكاردئونی به روش المان محدود ( FEA ) نیز میسر می باشد. همچنین در این روش آنالیز ، می توان اتصال كامل را به همراه كلیه اجزاء نظیر بلوز آكاردئونی ، لوله ها ، مهارها ،‌ فلنج ها و... به صورت یكپارچه مدل و تحلیل نمود.