تست ها و آزمون های اتصالات آکاردئونی فلزی

تست ها و آزمون ها

جهت تصدیق فرآیندهای طراحی و ساخت و حصول اطمینان از عملكرد صحیح اتصالات ،آزمون های تعریف شده مطابق استاندارد EJMA بر روی محصولات انجام می گردد.

آزمون های فوق به دو گروه مخرب و غیر مخرب دسته بندی گردیده كه در ذیل به بعضی از تست های مهم اشاره می گردد .
الف ) آزمون های غیر مخرب ( Non – Destructive Examinations ) :
این آزمون شامل كنترل چشمی ، ابعادی ، متالوگرافی ، مایع نافذ ، نیوماتیك ، هیدرواستاتیك ، رادیوگرافی ، آلتراسونیك و ....... بوده و با انجام آزمایش ، اتصال دچار آسیب دیدگی نمی گردد .
١- آزمون رادیوگرافی ( Radiographic Examination ) آزمون رادیوگرافی غالباً تهیه عكسی است از محل جوش دو فلز همجنس با ضخامت یكسان كه عیوب و چگونگی شكل و عملیات جوش را در قالب یك تصویر به ما نشان می دهد. این آزمون به طور گسترده ای در ارزیابی جوشهای لب به لب (Butt Weld) اجسام با ضخامت و جنس یكسان مورد استفاده قرار می گیرد . در صنعت ساخت اتصالات آكاردئونی عموماً آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد ، درز جوش طولی بلوزها قبل از فرم دهی می‌باشد. تست رادیوگرافی اگر توسط مشتری و بنا بر حساسیت های خاص درخواست نشود ، لازم الاجرا نبوده و درز طولی بلوز را با روشهای دیگری چون آزمون مایع نافذ (P.T) نیز می توان تست و ارزیابی نمود . آزمون رادیوگرافی باید قبل از فرم دهی بلوز صورت پذیرد ، زیرا انجام رادیوگرافی پس از فرم دهی میسر نبوده و عملاً غیر ممكن خواهد بود . همچنین لازم به ذكر است كیفیت جوش دیگر اجزای تشكیل دهنده یك اتصال آكاردئونی ( به استثنای درز جوش طولی لوله و بلوز ) با آزمون رادیوگرافی قابل ارزیابی نبوده و جوشهای دیگر همانند جوش فلنجها به لوله ، بلوز به لوله و غیره با تست هایی همچون آزمون مایع نافذ ، قابل بررسی می‌باشند و عملاً آزمون رادیوگرافی مختص به جوشهای لب به لب(Butt weld) می باشد. در صورت نیاز به انجام این تست ، محل درزهای مورد نظر به همراه درصد مسیر مورد نیاز پرتونگاری پس از توافق با مشتری در نقشه های ساخت مشخص می گردد. این آزمون توسط پیمانكاران واجد صلاحیت خارج از سازمان ( بازرسی شخص ثالث ) و مورد تأیید مشتری انجام گرفته و اصل فیلم های رادیوگرافی به همراه تفسیر مربوطه در پرونده ساخت اتصال بایگانی می گردد.
٢- آزمون مایع نافذ ( Liquid Penetrant Examination ) آزمون مایع نافذ یك تست عمومی جهت بررسی نشتی ، تركها ، سوراخهای ریز و حفره های سطحی احتمالی است و كاربرد فراوانی در صنایع جوشكاری دارد. آزمون مایع نافذ توسط پرسنل واجد صلاحیت و با استفاده از سه عدد اسپری مخصوص انجام می پذیرد . به دلیل ضخامت كم بلوز و خصوصیات مایع نافذ ، تست فوق كاربرد فراوانی جهت بررسی مشكلات سطحی نظیر رگه ها ، شكافها و سوراخهای بسیار ریز و برگشت روی هم احتمالی جوشها داشته و به دلیل سهولت در انجام آزمایش،‌ نقص در حین آزمون تقریباً دور از انتظار و غیر محتمل می باشد. این آزمون مكرراً در كنترل و ارزیابی جوش تمامی اجزای تشكیل دهنده اتصالات انعطاف پذیر مورد استفاده قرار گرفته و همانند آزمون رادیوگرافی ، جهت ارزیابی درز جوش طولی لوله بلوز پیش از فرم دهی بكار می رود . این آزمون به طور 100% بر روی كلیه محصولات انجام می گردد .
٣- آزمون استحكام تحت فشار ( Pressure Testing ) در این آزمون استحكام مكانیكی اتصال و نیز عدم وجود هرگونه درز یا نشتی بوسیله اعمال فشار نیوماتیك و یا هیدرواستاتیك بررسی می گردد .
در آزمون هیدرواستاتیك فضای داخلی اتصال با مایعات ( عموماً آب شرب ) و در آزمون نیوماتیك این فضا توسط هوا و یا دیگر سیالات گازی پر گردیده و سپس فشار لازم جهت تست اتصال اعمال می گردد . تست نیوماتیك به دلیل ماهیت انفجاری خطرناكتر از تست هیدرواستاتیك بوده و لذا در شرایط خاص استفاده می گردد . در جهت اطمینان فشار تست ضریبی از فشار طراحی انتخاب گردیده به نحوی كه تنش های ایجاد شده در اتصال از تنش های مجاز طراحی فراتر نرود. میزان فشار تست مطابق استانداردهای طراحی و پس از انجام محاسبات تنش توسط طراح اتصال محاسبه گردیده و در نقشه های ساخت درج می گردد . مطابق با استاندارد ASME B31.1 حداقل فشار برای تست هیدرواستاتیك 1.5 برابر فشار طراحی و حداكثر پایین تر از تنش مجاز و جهت تست نیوماتیك حداقل فشار 1.2 و حداكثر 1.5 برابر فشار طراحی می باشد. در این آزمون فشار اعمال شده به اتصال به صورت تدریجی و پیوسته افزایش یافته و پس از رسیدن به فشار نهایی تست ، حداقل به مدت 10 دقیقه ثابت نگاه داشته می شود . در مدت زمان اعمال فشار نهایی تست ، وضعیت اتصال از لحاظ هرگونه نشتی ، دفرمگی و تغییر شكل دائم بررسی و ثبت می گردد . لازم به تأكید است كه بدون اطلاع سازنده و بیشتر از فشاری كه سازنده اتصال را در كارگاه خود تست كرده است ، خط لوله خود را مورد آزمون قرار ندهید . این آزمون نیز به طور 100% بر روی كلیه محصولات انجام می گردد .
ب ) آزمون های مخرب ( Destructive Examinations ) : این آزمون عمدتاً شامل تست های خستگی ، تركیدگی و پیچش بوده كه پس از انجام آزمایش ، اتصال تخریب می گردد لذا جهت انجام آزمون ، داشتن حداقل یك نمونه اضافی از هر اتصال ضروری می باشد .
١- آزمون خستگی ( Fatigue Life Testing ) آزمون خستگی جهت بررسی توانایی بلوز در برابر تعداد سیكل های اعمالی ( Cycle Life ) می باشد . هر سیكل مقدار یك رفت و برگشت كامل اتصال با یك كورس معین تعریف گردد . در شرایط یكسان چون ضرایب تصحیح عمر مفید اتصالات متناسب با قطر اتصال افزایش می یابد بهتر است از اتصالات با قطرها و سایزهای كوچك جهت تست خستگی استفاده شود . وقتی بخواهیم برای یك تست از سایزهای گوناگونی استفاده كنیم ، كوچكترین سایز می تواند بیانگر و نمونه خوبی جهت تست باشد. وقتی طراح مسیر لوله مقدار عمر و تعداد سیكل های معینی را در نظر می گیرد لازم نیست كه طراح اتصال آكاردئونی سیكل های بیشتری را در طراحی در نظر بگیرد .
٢- آزمون پیچش ( Squirm Testing ) همانطور كه قبلاً نیز ذكر گردید افزایش فشار باعث بوجود آمدن ناپایداری هایی از نوع ستونی و صفحه ای در اتصال می گردد . جهت این تست باید فیكسچرهایی مناسب در نظر گرفته شود تا اتصال را در مسیر مستقیم نگه دارد و كاملاً دو سر اتصال را آب بندی نماید بدون اینكه پس از اعمال فشار دو سر اتصال حركت كند . پره های قسمت آكاردئونی اتصال نباید بوسیله تجهیزاتی از قبیل رینگ های تقویت كننده محكم شده باشد . پیچش ممكن است به صورت تغییر شكل اتصال از حالت مستقیم به ناموازی ( Column Instability ) و یا ایجاد فواصل نامساوی بین پره های بلوز و عدم هم قطر بودن پره ها ( In-plane Instability )نمایان گردد .