مسند ها، راهنما ها و سپورتها

MainAnchor--Guide-PipeSupport-expansion-joint-iran مسند ها، راهنما ها و سپورتها

مسند ها، راهنما ها و سپورتها

ثابت كننده اصلی ( Main Anchor )
یك مسند یا ثابت كننده اصلی باید همه بارگذاری‌ها ، نیروها و گشتاور‌های مسیر خط لوله از جمله نیروی تراست حاصل از فشار سیال و ضریب فنریت اتصالات آكاردئونی را مهار ‌نماید .

وقتی مسیر خط لوله شامل یك اتصال آكاردئونی مهار نشده باشد ، ثابت كننده اصلی در شرایط ذیل مورد استفاده قرار می گیرد :

  1. در جائیكه مسیر خط لوله تغییر جهت می‌دهد همانند زانویی‌ها ، تی ها و ...
  2. در بین دو اتصال انعطاف پذیر غیر هم‌سایز در یك مسیر مستقیم
  3. در محل تقاطع یك خط لوله فرعی كه دارای اتصال آكاردئونی است به خط لوله اصلی
  4. زمانیكه یك عامل فشار شكن مثل یك شیر تقلیل فشار در بین دو اتصال انعطاف پذیر استفاده شده باشد.
  5. در مسیر خط لوله‌های كور راهنما

( Guide ) راهنما
قطعه ای است كه جهت تحمل وزن لوله ها و تجهیزات آن اعم از بارهای استاتیكی یا دینامیكی و هدایت انبساط و انقباض خط لوله در جهت صحیح و كنترل شكل حركت اعمالی به اتصالات انعطاف پذیر مورد استفاده قرار می گیرد . یك مسیر خط لوله همراه با اتصالات انعطاف پذیر هنگامی بهترین بهره‌وری و كارایی را دارد كه راهنماها با بهترین فواصل نسبت به هم قرار گرفته و به شكل صحیح نصب شده باشند.

سپورت ( Pipe Support )
سپورتها قابلیت هدایت حركت های مسیر خط لوله را ندارند ولی همانند راهنماها تحمل وزن لوله، سیال، تجهیزات خط لوله همانند شیرآلات و اتصالات انعطاف پذیر را به عهده دارند. لذا یك سپورت خط لوله نمی‌تواند به عنوان راهنما و یا به جای آن استفاده شود . میل‌ پیچ‌های U شكل، رینگ لوله، سپورت‌های غلطكی و آویزهای فنری و .. از نمونه های سپورتها می‌باشند .

captcha