نیروی تراست

نیروی تراست ( Pressure Thrust Force)

نیروی عكس العمل ناشی از عبور سیال كه برابر است با حاصلضرب فشار سیال در سطح مؤثر بلوز یك طراح سیستم خط لوله وقتی از یك اتصال آكاردئونی در یك مسیر استفاده می كند باید دقیقاً این نیرو را حساب نموده و تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

یك اتصال آكاردئونی بهترین وسیله جهت جذب حركت های خط لوله حاصل از تغییرات دمایی ( Thermal Expansion ) وكنترل مقدار لرزش است .
اما به هر حال نیروی تراست در مسیری كه شامل یك اتصال آكاردئونی باشد یا نباشد بوجود آمده و نمی توان نیروی فوق را نادیده گرفت . وقتی نیروی تراست به مسیر خط لوله اعمال می گردد بلوز تمایل به كشیده شدن در جهت نیروی تراست را دارد مگر اینكه مسیر لوله توسط یك ثابت كننده صلب ( Anchor ) محكم شود .
در اكثر مواقع ضریب فنریت اتصال ، نیرویی كمتر از نیروی تراست است . برای روشنتر نمودن مفهوم نیروی تراست فرض كنید دو طرف اتصال را بسته اید ، وقتی از داخل اتصال به سمت خارج نیرو اعمال كنید در این صورت اتصال شروع به كشیده شدن در راستای نیرو می كند و در واقع نیروی تراست نیز دقیقاً به همین صورت عمل می نماید .
به منظور دفع این نیرو ، طراح مسیر لوله باید انتهای خط لوله یا زانویی محل تغییر جهت جریان را توسط ثابت كننده های اصلی (Main Anchor ) ثابت و محكم نماید . اگر ثابت نمودن در این موارد عملی نباشد می توان از یك اتصال آكاردئونی تعدیل كننده فشار (Pressure Balanced Expansion Joint) استفاده نمود .
اما این موضوع در شرایطی است كه یك اتصال آكاردئونی ساده را در مسیر خود انتخاب نموده اید و در شرایطی كه طراحی كمی پیچیده تر می شود می توان تمهیداتی از قبیل در نظر گرفتن مهار ، مفصل و رینگ گاردانی بر روی اتصال اندیشید.لازم به ذكر است نیروی تراست قبل از حركت لوله ( حاصل از تغییرات دما ) بر اتصال وارد می گردد .